بررسی زانوي ضربدري و پرانتزي و علل و عوارض و پیشگیری و درمان آن

بررسی زانوي ضربدري و پرانتزي و علل و عوارض و پیشگیری و درمان آن|30010356|usr
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان بررسی زانوي ضربدري و پرانتزي و علل و عوارض و پیشگیری و درمان آنآماده دریافت می باشد .

فهرست:

نگاهي به دلايل بروز ناهنجاري هاي قامتي

قامت ناهنجار

آشنايي با زانوي ضربدري

علل ايجاد كننده زانوي ضربدري

عوارض ناشی از زانوی ضربدری

تشخيص زانوی ضربدری

اصلاح تغيير شکل زانوی ضربدری

عوامل مؤثر در داشتن زانوي پرانتزي

تعريف زانوي پرانتزي

پيشنهاد و روش درمان زانوي پرانتزي

نگاهي به دلايل بروز ناهنجاري هاي قامتي

اين بار كه مقابل آينه مي ايستيد. 90درجه به پهلو بچرخيد و قامت خودتان را خوب نگاه كنيد، در چنين حالتي بخوبي مي توانيد ببينيد كه آيا شانه هايتان خميده، پشت تان برآمده و گردنتان بيش از حد جلو آمده است يا نه. اگر هيچكدام از اين معايب را نداشتيد، دوباره رو به روي آينه قرار بگيريد و درحال قدم برداشتن به پاهايتان نگاه كنيد. اگر ساق هايتان هم قوسي شكل يا به اصطلاح پرانتزي نباشد، مي توانيد مطمئن شويد كه شما جزو چند ميليون ايراني نيستيد كه از ناهنجاري هاي قامتي رنج مي برند. ناهنجاري قامتي در ميان افراد جامعه ما اختلال رايجي ست. عوامل زيادي در به وجود آمدن بستر شكل گيري اين اختلال دخيل هستند كه بسياري از آنها ريشه در فرهنگ و سبك زندگي مردم دارند. عادت هايي مثل روي زمين نشستن بدون تكيه گاه، مطالعه و نوشتن بدون استفاده از ميز تحرير استاندارد، قوز كردن يا شل راه رفتن و... به اضافه حمل كيف ها و كوله پشتي هاي سنگين و استفاده از نيمكت هاي غيراستاندارد مدارس از مهمترين عوامل ايجاد ناهنجاري هاي قامتي در نوجوانان و جوانان هستند. معصومه ابوالحسني كارشناس ارشد تربيت بدني و پژوهشگر درباره ناهنجاري هاي قامتي رايج در ميان دختران و پسران ايراني مي گويد: از بين 40 ناهنجاري، هشت ناهنجاري اصلي در بين دختران و پسران شناسايي شده است كه در اين ميان ناهنجاري هايي مثل سركج، پشت گرد، پشت صاف، پشت كج، كمرگود، زانوي پرانتزي، زانوي ضربدري، كف پاي صاف و شست كج، اختلالات اصلي در قامت دختران محسوب مي شوند . به اعتقاد اين محقق، ساختار قامتي نامناسب باعث دردهاي استخواني در مقاطع بعدي زندگي دختران مي شود، او مي گويد: عدم فعاليت بدني موجب شده كه دختران بيش از پسران مشكل ساختار قامتي داشته باشند. شانه نامتقارن به علت حمل كوله پشتي هاي يكطرفه در دختران دانش آموز و پشت گود به دليل حمل كوله هاي دوطرفه بيش از حد سنگين در پسران دانش آموز، شايع ترين ناهنجاري شناسايي شده است . او عواملي نظير كم تحركي، زندگي ماشيني، نداشتن برنامه منظمي براي ورزش و فعاليت بدني را از مهمترين علل بروز اختلالات ساختار قامتي نوجوانان، بويژه دختران مي داند. به عقيده ابوالحسني، خانواده ها نيز به حركات بدني فرزندان خود بي توجه هستند و نمي دانند كه چنين بي توجهي ممكن است به چه عوارض و عواقبي منتهي شود.